Pályázat a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezető-helyettes (2 fő) (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

intézményvezető-helyettes (2 fő) (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16.-2025.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Széchenyi út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesként az intézményvezető munkájának segítése az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyel,
 •         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •         cselekvőképesség,
 •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatásvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •         a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •         a pályázó szakmai önéletrajza,
 •         intézményvezető-helyettesi program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó nyújt, a +36 (62) 795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/058/00276-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, AMI és Koll. – intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezetői megbízás betöltéséről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Skip to content